Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS)

”Art. 3. (1) Universitatea de Vest din Timișoara aplică în evaluarea activităţii tuturor studenţilor (licenţă și master) SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE (ECTS). (2) ECTS este un sistem orientat către student care cuantifică cantitatea de muncă necesară atingerii obiectivelor educaționale. (3) Scopul principal al ECTS este de a îmbunătăți transparența și comparabilitatea programului de studii și implicit a calificărilor, de a facilita recunoașterea reciprocă a unui set de competențe care transced calificării, de a îmbunătăți calitatea mobilității studenților. Stabilirea unui sistem de credite transferabile ajută la descrierea și promovarea aspectelor esențiale ale dimensiunii europene în învățământul superior.

Art. 4. (1) Creditele sunt asociate disciplinelor din planul de învăţământ, 1 credit transferabil echivalând cu minimum 25 de ore și maxim 27 de ore de activitate globală (interacţiunea didactică propriuzisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale specifice, cum ar fi referate, eseuri, traduceri, consultaţii, pregătire individuală pentru evaluare, etc.). (2) Creditele sunt numere întregi mai mici sau egale cu 30, asociate disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ. (3) Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele sale: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, teme, studiu individual etc. şi sunt valabile în cazul revenirii la studii a studentului. Evaluarea cunoştinţelor studentului prin note reflectă calitatea însuşirii cunoştinţelor. (4) În cazul în care studentul a promovat discipline al căror conţinut se regăseşte în cadrul unor discipline din planul de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează, facultăţile pot face (printr-o comisie numită de decan) echivalarea acestor discipline, după o metodologie proprie.
Art. 5. (1) Creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ sunt dobândite de către student în urma susținerii examenului aferent disciplinei respective, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci) sau calificativul admis (ân cazul disciplinelor notate cu admis/respins) la evaluarea cunoștinţelor, în funcție de cerinţele specificate în fişa disciplinei şi a baremului de notare.
Art. 11. (1) Un student poate promova în anul universitar următor dacă a obţinut la disciplinele obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite aferente anului universitar în curs. (2) Un student se consideră integralist dacă a obţinut minimum 60 de credite pe anul în curs la disciplinele obligatorii şi opţionale. (3) Un student se consideră absolvent dacă a obţinut 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale pe fiecare semestru (6-8 semestre pentru ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv 2-4 semestre pentru ciclul de studii universitare de master). (4) Numărul disciplinelor din planul de învățământ este corelat cu standardele specifice ARACIS pentru programul de studii respectiv.
Art. 12. (1) Studenţii care nu obţin numărul minim de credite necesar promovării în anul universitar următor pot fi înscriși (la cerere) la repetare de studii, pe locuri cu taxă, în acelaşi an de studiu şi se supun cerinţelor noului plan de învăţământ. Un examen promovat anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.”

Mai multe detalii găsiți în Regulamentul privind Sistemul de Credite Transferabile pentru ciclul de studii universitare de licență și master din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Regulament ECTS