Programul Euro 200

Programul „EURO 200” pentru stimularea achiziționării de calculatoare adresat studenților până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie, se desfășoară și anul acesta. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții UVT vor depune o cerere-tip (conform modelului anexat la finalul articolului), până la data de 17 aprilie 2020, prin e-mail, la adresa euro200@e-uvt.ro, însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

f) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I – se solicită prin e-mail de la secretariatul facultății la care e înmatriculat studentul.

Studenții care au depus unele dintre documentele justificative solicitate mai sus în dosarul pentru acordarea de bursă socială pentru semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 pot solicita prin cererea depusă ca acestea să fie preluate din respectivul dosar pentru a fi utilizate în probarea eligibilității lor în vederea obținerii ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 este următorul:

Depunerea cererilor până la 17 aprilie 2020
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisia UVT împreună cu comisiile de anchetă socială 22 aprilie-14 mai 2020
Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 15-22 mai 2020
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei beneficiarilor –euro200.edu.ro, și pe site-ul UVT 25 mai 2020
Depunerea contestațiilor 25-29 mai 2020
Rezolvarea contestațiilor 2-9 iunie 2020
Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării – euro200.edu.ro, și pe site-ul UVT, a listei finale beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 6 iulie 2020
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie-14 august

2020

Utilizarea bonurilor valorice în vederea achiziționării de calculatoare, de la orice furnizor de profil 27 iulie-12 octombrie

2020

Depunerea la UVT, de către studenți, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire 28 iulie-15 octombrie

2020

Model cerere: model_cerere_euro200