Frecvența la activitățile didactice

Conform Codului drepturilor și Regulamentul de activitate profesională a studentului UVT, Capitolul III – Frecvența:
”Art. 19. (1) Studentul are obligația sa frecventeze toate activitățile de instruire: cursuri, seminare, laboratoare, activități practice, prevăzute în planul de învățământ al programului de studiu la care este înscris, în conformitate cu modul de organizare al acestuia.

(2) Standardele minime privind frecvența la cursuri, precum și cerințele privind îndeplinirea activităților aplicative (lucrări de laborator, analize de caz, dezbateri tematice, teste, practică etc.) se specifică în fișele disciplinelor. Acestea se aduc la cunoștința studenților prin fișele disciplinelor și a planurilor de învățământ postate pe site-ul facultății la începutul fiecărui an universitar, dar nu mai târziu de 15 octombrie. De asemenea, este obligatoriu ca fișa disciplinei să fie analizată de către cadrul didactic împreună cu studenții în cadrul primului curs.
(3) Prezența obligatorie a studentului:
• la activitățile aplicative (seminarii, laboratoare, lucrări practice, practică, etc.) este de minim 70%;
• la activitățile de curs este de minim 50%.
(4) Decanul facultății poate decide reducerea frecvenței cu până la 50% din minimul de prezență stabilit prin acest regulament studenților care fac dovada desfășurării altor activități științifice, de cercetare, de creație universitară sau performanță sportivă sau studenților care sunt angajați pe baza unor contracte de muncă, precum și studenților care fac dovada medicală a incapacității de a frecvența activitățile didactice. Pentru studenții care sunt angajați și fac dovada acestui fapt printr-un document oficial, prezența la activitățile de curs și seminar poate fi redusă, prin dispoziția decanului facultății, cu maxim 50% din minimele precizate anterior.
(5) În cazuri deosebite (medicale, participări la manifestări sportive de performanță, participări la conferințe, simpozioane, participările studenților reprezentanți la ședințele și activitățile comisiilor și organismelor din care fac parte), absențele pot fi motivate.
(5.1) Decanul facultății poate solicita un aviz de specialitate privitor la toate actele doveditoare aduse de student;
(5.2) Documentele medicale care atestă imposibilitatea de a participa la activitățile didactice pentru caz de boală vor fi anexate cererii de scutire în momentul depunerii cererii;
(5.3) În particular, studenții care practică sport de performanță sau participă la concursuri științifice relevante pentru domeniul pe care îl studiază au dreptul, cu aprobarea prealabilă a decanului facultății, pe lângă reducerea de frecvență și la sesiuni deschise, pe toată durata anului universitar. Decanul facultății va dispune acordarea acestor facilități în baza cererii scrise a studentului însoțită de o dovadă eliberată de clubul sportiv la care este legitimat, de federația sportivă de specialitate sau de instituția organizatoare a evenimentului, după caz.
(6) Scutirea parțială de prezență produce efecte din momentul aprobării și nu se aplică retroactiv (cu excepția cazurilor medicale particulare). Cererea de scutire de prezență trebuie înregistrată la facultate în termen de două săptămâni de la debutul semestrului sau de la data angajării.
(7) Nu se pot motiva și recupera mai mult de 3 activități aplicative ( laboratoare, lucrări practice) în regim de gratuitate. Cuantumul taxei este stabilit prin Hotărârea Senatului UVT Absentarea de la 4 lucrări practice aplicative sau lucrări de laborator sau mai mult (≥30% din activitățile practice) aduce cu sine obligația recontractării disciplinei într-un alt an academic (în funcție de specificările privind standardul de prezență din fișa disciplinei).
(8) În fișa disciplinei, cadrul didactic titular poate prevedea modalități alternative de recuperare a absențelor nemotivate cu respectarea standardelor de calitate.
(9) În cazul în care studentul nu îndeplinește obligațiile privind frecvența și activitățile aplicative, așa cum sunt ele specificate în fișa disciplinei, nu va putea susține examenul la disciplina respectivă. Studentul va recontracta disciplina restantă în anul următor, iar orice activitate deja îndeplinită va fi recunoscută de către cadrul didactic titular.
(10) Decanul facultății aprobă studentei gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, scutirea parțială de frecvență, în baza recomandărilor cuprinse în actele medicale. În cazul repetării activității prevăzute cu frecvență obligatorie, aceasta va fi scutită de plata taxelor.
(11) De scutirea plății taxelor pot beneficia și studenții care prezintă acte medicale certificând cazuri de spitalizare, precum și studenții convocați temporar pentru activități sportive de performanță sau manifestări științifice, culturale și artistice, cu aprobarea prealabilă a Decanului. Decanul facultății poate solicita un aviz de specialitate privitor la toate actele doveditoare aduse de student. Studenții aflați în mobilitate își păstrează statutul și plătesc taxele de studiu la UVT dacă aceștia sunt înmatriculați într-un astfel de regim.
Art. 20. (1) În fiecare an universitar se organizează 3 (trei) sesiuni de examene ordinare gratuite. La solicitarea Consiliului facultății, Senatul UVT poate aproba organizarea unor sesiuni extraordinare, în regim cu plată. (2) Calendarul sesiunilor de examene și durata acestora sunt stabilite prin hotărârea Senatului UVT.”