Sistemul de credite transferabile

Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele sale: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, teme, studiu individual etc. şi sunt valabile în cazul revenirii la studii a studentului.

Acestea sunt asociate disciplinelor din planul de învăţământ, 1 credit transferabil echivalând cu minimum 25 de ore și maxim 27 de ore pe care un student ar trebui să le investească pentru însușirea materiei și formarea unui set de competențe profesionale necesare pentru dobândirea unei calificări (interacţiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale specifice, cum ar fi referate, eseuri, traduceri, consultaţii, pregătire individuală pentru evaluare etc.). Numărul de credite alocat unei discipline se reflectă și în conținutul fișei disciplinei.

Evaluarea cunoştinţelor studentului prin note reflectă calitatea însuşirii cunoştinţelor. În cazul în care studentul a promovat deja un set de discipline din planul de învăţământ al programului de studii actual, facultăţile pot face (printr-o comisie numită de decan) echivalarea acestor discipline.

Creditele pot fi dobândite de către student în urma susținerii examenului aferent disciplinei respective, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci) sau calificativul admis (în cazul disciplinelor notate cu admis/respins) la evaluarea cunoștinţelor, în funcție de cerinţele specificate în fişa disciplinei şi a baremului de notare.