Sistemul de credite transferabile

Conform Regulamentului privind Sistemul de Credite Transferabile pentru Ciclul de Studii Universitare de Licență și Master (atașat acestui articol), în Universitatea de Vest din Timișoara se aplică, în evaluarea tuturor studenților (licență și master), Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

ECTS este un sistem orientat către student care cuantifică cantitatea de muncă necesară atingerii obiectivelor educaționale, iar scopul acestuia este de a îmbunătăți transparența și comparabilitatea programului de studii și implicit a calificărilor, de a facilita recunoașterea reciprocă a unui set de competențe care transced calificării, de a îmbunătăți calitatea mobilității studenților.

 

Creditele sunt numere întregi mai mici sau egale cu 30, iar acestea sunt asociate disciplinelor din planul de învăţământ, 1 credit transferabil echivalând cu minimum 25 de ore și maxim 27 de ore de activitate globală (interacţiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale specifice, cum ar fi referate, eseuri, traduceri, consultaţii, pregătire individuală pentru evaluare etc.).
Numărul de credite alocat unei discipline se reflectă și în conținutul fișei disciplinei.

 

Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele sale: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, teme, studiu individual etc., în timp ce evaluarea cunoştinţelor studentului prin note reflectă calitatea însuşirii cunoştinţelor.

 

Creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ sunt dobândite de către student în urma susținerii examenului aferent disciplinei respective, nota minimă de promovare fiind 5 sau calificativul admis (în cazul disciplinelor notate cu admis/respins) la evaluarea cunoștinţelor, în funcție de cerinţele specificate în fişa disciplinei şi a baremului de notare.

 

Un student poate promova în anul universitar următor dacă a obţinut la disciplinele obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite aferente anului universitar în curs.

 

Conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului și Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenților de la ciclurile universitare de Licență și Master din Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea promova în anul final de studii, studenții vor trebui să obțină cel puțin 90 de credite (din anul I și II) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite, respectiv 150 de credite (din anul I, II și III) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 240 de credite. Această modificare se aplică începând cu studenții care au fost în anul I de studiu în anul universitar 2017-2018, respectiv și pentru generațiile următoare de studenți.

 

FAD – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 60 de credite din anul 1 și 30 de credite din anul 2;

CBG – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;

Drept – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 60 de credite din anul 1 și 30 de credite din anul 2, iar pentru a promova în anul 4 sunt necesare 60 de credite din anul 1, 60 de credite din anul 2 și 30 de credite din anul 3.
ATENȚIE! Studenții care au început anul 1 de studiu în anul universitar 2018-2019 au nevoie de 45 de credite pentru a promova în anul 2 de studiu.


FEAA – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 60 de credite din anul 1 și 30 de credite din anul 2;

 

Fizică –  Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;

FEFS – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 60 de credite din anul 1 și 30 de credite din anul 2;

 

FLIT – La specializările cu durată de studii de 3 ani, pentru a promova în anul 3, sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;

La specializările cu durată de studii de 4 ani, pentru a promova în anul 4, sunt necesare 150 de credite în total, acumulate în primii trei ani de studiu;

 

FMI – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;

FMT – La specializările cu durată de studii de 3 ani, pentru a promova în anul 3, sunt necesare 30 de credite din anul 1 și 60 de credite din anul 2;

La specializările cu durată de studii de 4 ani, pentru a promova în anul 4, sunt necesare 30 de credite din anul 1, 60 de credite din anul 2 și 60 de credite din anul 3;

FSP – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;


PFC – Pentru a promova în anul 3 sunt necesare 90 de credite în total, acumulate în primii doi ani de studiu;

 

Studenţii care nu obţin numărul minim de credite necesar promovării în anul universitar următor pot fi înscriși (la cerere) la repetare de studii. În acest caz, înscrierea la repetare de studii se face cu alinierea la noul plan de învățământ și studentul va plăti taxa anuală sau va achita taxa aferentă pentru creditele contractate la disciplinele restante. În cazul achitării taxei aferente pentru creditele contractate la disciplinele restante, studentul are dreptul la o singură prezentare gratuită la fiecare examen restant. În cazul achitării taxei anuale, studentul are dreptul la trei prezentări gratuite la fiecare examen restant.
Un examen promovat anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.

Studenţii care nu promovează anul I de studii vor fi exmatriculați cu drept de reînmatriculare la cerere, în anul imediat următor, fără susținerea examenului de admitere, în regim cu taxă. Reînmatricularea la același program de studii fără susținerea examenului de admitere este posibilă doar cu aprobarea Consiliului Facultății și doar în limita capacității de școlarizare.

 

Un student se consideră integralist dacă a obţinut minimum 60 de credite pe anul în curs la disciplinele obligatorii şi opţionale.

Un student se consideră absolvent dacă a obţinut 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale pe fiecare semestru (6-8 semestre pentru ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv 2-4 semestre pentru ciclul de studii universitare de master).

 

Regulament privind sistemul de credite transferabile