Programul Euro 200

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare adresat elevilor și studenților până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie se desfășoară și în anul acesta universitar. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un achiziționarea unui computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României (BNR) pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții UVT vor depune o cerere-tip (atașată la finalul articolului), până la data de 19 aprilie 2019, la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00), însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

f) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, CU EXCEPȚIA: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar, ce trebuie să includă și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus, este următoarea:

a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17″; tastatură, mouse optic;

b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15″; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;

c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10.

 

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educației Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).

Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare și pot achiziționa calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar. În situația în care furnizorul acceptă, diferența de preț poate fi plătită de beneficiar și în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obținut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 poate constitui avans pentru achiziționarea calculatoarelor. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.

 

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2019 este următorul:

 

Depunerea cererilor până la 19 aprilie 2019
Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisia UVT împreună cu comisiile de anchetă socială 19 aprilie-20 mai 2019
Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 20 mai-28 mai 2019
Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei beneficiarilor –  euro200.edu.ro, și pe site-ul/la avizierul UVT 30 mai 2019
Depunerea și evaluarea contestațiilor 31 mai-20 iunie 2019
Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale – euro200.edu.ro, și pe site-ul/la avizierul UVT, a listei finale beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 4 iulie 2019
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 22 iulie-9 august 2019
Utilizarea bonurilor valorice în vederea achiziționării de calculatoare, de la orice furnizor de profil 24 iulie-10 octombrie 2019
Depunerea la UVT, de către studenți, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire 24 iulie-11 octombrie 2019

 

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare este reglementat prin Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului României nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Model Cerere Euro 200