Prezența la activitățile didactice

Conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, studentul are obligația sa frecventeze toate activitățile de instruire: cursuri, seminare, laboratoare, activități practice, prevăzute în planul de învățământ al programului de studiu la care este înscris.

 

Standardele minime privind frecvența la cursuri, precum și cerințele privind îndeplinirea activităților aplicative se aduc la cunoștință studenților la începutul anului universitar, prin planul de învățământ și fisele disciplinelor, publicate pe site-ul facultății. De asemenea, este obligatoriu ca fișa disciplinei să fie analizată de către cadrul didactic împreună cu studenții în cadrul primului curs.

 

Prezența obligatorie a studentului la activitățile de curs este de minim 50%, iar la activitățile aplicative (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică etc.) este de minim 70%.

 

Studenții care fac dovada desfășurării unor activități științifice, de cercetare, de creație universitară sau performanță sportivă, cei care dovedesc incapacitatea, din punct de vedere medical, de a frecventa activitățile didactice și cei care sunt angajați pe baza unui contract de muncă (dovada făcându-se printr-un document oficial) pot depune o cerere, adresată domnului/doamnei decan, prin care să solicite reducere frecvenței cu până la 50% din minimul de prezențe stabilit.

 

Cererea de scutire de prezență trebuie înregistrată la facultate în termen de două săptămâni de la debutul semestrului, de la data angajării sau de la data la care a avut loc concursul la care a participat studentul.

 

Din motive medicale, participări la manifestări sportive de performanță, participări la conferințe, simpozioane, participările studenților reprezentanți la ședințele și activitățile comisiilor și organismelor din care fac parte, absențele studenților pot fi motivate.

 

Nu se pot motiva și recupera mai mult de 3 activități aplicative ( laboratoare, lucrări

practice) în regim de gratuitate. Absentarea de la 4 sau mai multe lucrări practice aplicative sau lucrări de laborator sau neîndeplinirea obligațiilor privind frecvența, așa cum sunt ele specificate în fișa disciplinei, conduc studentul la imposibilitatea de a putea susține examenul. Acesta va fi nevoit să recontracteze disciplina restantă în anul următor, iar orice activitate deja îndeplinită va fi recunoscută de către cadrul didactic titular.