Media ponderată

Media care se ia în considerare la acordarea burselor, la calcularea punctajului de cazare și la realizarea reclasificărilor este media ponderată.

Aceasta se calculează înmulțind nota obținută la fiecare examen cu numărul de credite al disciplinei respective, adunând rezultatele și împărțind la 30 (pentru media semestrială), respectiv 60 (pentru media anuală).

Numerele 30 și 60 reprezintă numărul total de credite aferent disciplinelor obligatorii și opționale într-un semestru, respectiv într-un an universitar.

În calcularea acestei medii NU se iau în considerare: voluntariatul, sportul și materiile facultative.

 

Cu toate că disciplinele menționate mai sus nu influențează media luată în considerare pentru acordarea burselor, se ține cont de acestea în cazul departajării studenților cu medii ponderate egale. Astfel, criteriile de departajare în acest caz sunt următoarele:


1) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative);
2) participarea la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, seminare științifice în semestrul precedent;
3) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat;
4) mediile semestrelor anterioare;
5) media de admitere.

Dacă o materie este restantă (adică s-a obținut o notă mai mică decât 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0, indiferent de nota obținută.

 

Mai jos se regăsește un exemplu de calculare al mediei ponderate:

 

Materia Nota obținută Număr credite Număr puncte credit
Materie 1 10 6 60
Materie 2 8 5 40
Materie 3 4 9 0
Materie 4 9 10 90
Educație Fizică și Sport admis 2 20

 

Media ponderată (semestrială) = (60+40+0+90)/(6+5+9+10) = 190/30 = 6,33