Burse

Regulament-burse-2017-2018

Acte necesare pentru obținerea bursei sociale

Bursa de Excelență

Hotărârea Guvernului nr 445-1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Hotărârea Guvernului nr. 558-1998 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor

Hotărârea Guvernului nr. 769-2005 privind acordarea burselor studenţilor din mediul rural

Ordin nr. 6200 din 2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural

Norma metodologica din 2008 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural

 

În vederea aplicării Regulamentului privind Acordarea Burselor în anul universitar 2017-2018  la ciclurile de studii de Licență și Masterat, dorim să facem următoarele precizări:

Universitatea de Vest din Timişoara acordă burse studenţilor săi la cursuri de zi (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat), în funcţie de medie, indiferent de statutul de şcolarizare al studentului (subvenţionat de la buget sau la forma cu taxă). (Art. 3)

Bursele de merit se acordă începând cu anul I, semetrul I la cele două cicluri (licenţă şi masterat). În cazul studenţilor din anul I licenţă şi masterat, în semestrul I bursele se vor acorda în funcţie de mediile de admitere. 

Studenții ce beneficiază de bursa Start UVTde olimpic sau de excelență începând cu semestrul I al anului universitar 2017-2018 își pot păstra bursa pe 12 luni consecutive doar dacă au statutul de student integralist după încheierea sesiunii a doua de examene. În caz contrar, bursa se va redistribui următorului student clasat în urma concursului desfășurat pentru acest tip de burse.

Bursa de performanță este semestrială. Unele facultăți solicită depunerea unui dosar pentru a putea beneficia de acest tip de bursă. Dosarul este constituit dintr-o cererecopie după buletincopii după diplome (dacă e cazul) și extrasul de cont dacă nu a mai fost depus până acum. La FAD și FMT, bursa de performanță este anuală.

Bursele de ajutor social se pot acorda studenţilor eligibili pentru acest tip de bursă începând cu semestrul I din anul I (Art. 50) și se acordă în baza actelor doveditoare corespunzătoare, ce vor fi depuse semestrial într-un termen stabilit de către Comisia de Burse pe Facultate, termen ce nu va fi mai scurt de zece zile lucrătoare. Plafonul maxim de venit lunar mediu pe membru de familie este de 1162 lei.

Conform Art.12 alin. 4 din legea 1/2011, bursele pentru activitatea academică sunt cumulabile cu bursele sociale, studentul putând beneficia de ambele tipuri de burse pe parcursul unui an universitar, și anume: bursele sociale se cumulează cu cele de performanță, merit.