Mobilități SEE

Universitatea de Vest din Timișoara implementează programul „Burse și cooperare inter-instituțională” din cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (SEE). Acest program pune la dispoziția României fonduri de peste 4,4 milioane euro, în perioada iunie 2013 – decembrie 2016.

Astfel, prin intermediul granturilor SEE, atât studenții, cât și personalul didactic sau nedidactic afiliat UVT pot beneficia de burse pentru mobilități de studiu sau plasament, respectiv stagii de predare/formare la instituţii partenere din Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Începând cu luna ianuarie 2014 a început derularea primelor mobilități.

Studenții din UVT pot efectua o perioadă de studii sau plasament de 3 până la 12 luni (în cadrul aceluiași an academic) în instituţii partenere din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi și combinate (studii + plasament). Mobilitățile de studiu se vor efectua la universităţile partenere, iar plasamentul se poate efectua în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizații, inclusiv instituții de învățământ superior. Pot fi selectați pentru mobilitate studenți aflați în oricare din cele 3 cicluri (licență, masterat, doctorat). Acestia vor fi considerati „beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu studenții Erasmus+.

Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract pentru studii sau plasament care include următoarele documente:

 • un „acord de studiu” / „acord de formare”, ce conţine programul de studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat și semnat de UVT, de instituția gazdă și de către student;
 • „Carta studentului SEE” care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similară cu Carta Studentului Erasmus.

            În plus, pentru plasamente, contractul mai cuprinde și un „angajament pentru calitate în mobilitate” care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute, recunoașterea perioadei de mobilitate fiind asigurată prin intermediul creditelor ECTS. Perioada de mobilitate SEE va fi inclusă şi în Suplimentul la Diplomă.

Priorităţi: studenţii de etnie rromă, precum şi studenţii provenind din categorii socio-economice defavorizate sau cu nevoi speciale vor primi puncte suplimentare în calculul punctajului final din cadrul selecţiilor (până la 20% din valoarea maximă posibilă).

Cine poate beneficia?

În cazul Universității de Vest din Timișoara, condițiile pentru a beneficia de o bursă SEE sunt următoarele:

 • ești student la UVT și ai terminat deja anul 1 (nivel licență);
 • ai media anilor de studiu minim 7,00;
 • cunoști limba țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea (minim nivel B1 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine) sau cunoști limba în care își desfășoară activitatea organizația gazdă (dacă este diferită).

Cum se realizează selecția?

Pentru a beneficia de o mobilitate SEE, trebuie să îți pregătești următoarele documente, pe care le depui la secretariatul facultății unde studiezi, în perioadele de selecţii organizate de-a lungul anului universitar (martie, respectiv octombrie) şi promovate ca atare:

 • CV;
 • adeverința cu media anilor anteriori – minim 7;
 • scrisoare de motivație;
 • atestarea competenței lingvistice în engleză;
 • cerere către decan.

Criterii de selecție vor fi:

 • rezultatele academice ‐ 20% din punctaj;
 • scrisoare de motivație ‐ 20% din punctaj;
 • interviu care are scopul de a confirma conținutul scrisorii de motivație și de a evalua atitudinea față de posibila experiență de mobilitate în țara aleasă ‐ 40% din punctaj;
 • competențele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii țării gazdă va fi considerată un avantaj) ‐ 20% din punctaj.

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul facultății unde studiezi.

Bursă

Grantul lunar pentru studenții UVT care beneficiaza de o mobilitate SEE este în valoare de 1200 €, sumă forfetară. Adițional, se pot oferi 500 € sumă forfetară pentru transport și asigurare medicală.

Mai multe detalii despre bursele SEE puteți găsi AICI.

Locuri disponibile

Mobilități studii:

Nr. crt. Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Facultate UVT Specializare ISCED Stud Luni Nivel
1 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder AD Visual Arts 210 2 10 1
2 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder FEAA Economics 314 3+1 20 1, 2
3 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold FEAA Economics 314 2 10 1
4 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold LIT Humanities 220 2 10 1
5 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder MI Computer Science 481 2 10 1, 2
6 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold MI Computer Science 481 2 10 2
7 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder MUZ Music 212 3+1 20 1, 2
8 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology SP Social Sciences 310 1 5 1
9 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder SP Sociology 312 2 10 1
10 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder PFC Political Sciences 313 3+ 1 20 1, 2

Mobilități plasament:

Nr. crt. Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Facultate UVT Specializare ISCED Stud Luni Nivel Sector economic
1 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology SP Social Sciences 310 1 5 1 P
2 Norvegia Nu este cazul United World College Red Cross Nordic nespecificat nespecificat Nu este cazul 1+ 2 6 1, 2 P

 

Mobilități formare

Nr. crt. Țara Codul Erasmus Universitatea parteneră Persoane Zile Departament UVT
1 Norvegia N OSLO40 MF Norwegian School of Theology 1 5 Nespecificat
2 Norvegia N KRISTIA01 University of Agder 2 10 Nespecificat
3 Norvegia N HALDEN02 Høgskolen i Østfold 1 5 DRI
4 Norvegia Nu este cazul United World College Red Cross Nordic 1 5 Nespecificat