Drepturile și obligațiile studentului în sesiunea de examene

Dragi colegi,
Considerăm necesar în sesiunea de examene, ca fiecare dintre noi să fie informat corect și complet. Astfel, mai jos regăsiți drepturile și obligațiile studentului în sesiune, pe care le puteți găsi de asemenea în Codul drepturilor și Regulamentul de activitate profesională a studenților UVT pe care îl puteți consulta AICI.

 • Dreptul de a se prezenta la examene de cel mult trei ori în regim gratuit. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent”, astfel consumându-și șansa de a se mai prezenta la examen în sesiunea respectivă la aceeași disciplină;
 • Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, și dreptul de a cunoaște baremul după care a fost evaluat;
 • Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de disciplină, astfel încât, metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
 • Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale UVT;
 • Dreptul de a-și mări nota, la maxim două discipline pe semestru, patru pe an, indiferent dacă studentul este integralist sau nu în momentul respectiv. Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunile II și III aferente fiecărui semestru, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenţi la secretariatul facultăţii, adresată decanului facultății, cerere înregistrată cu cel puțin două zile înaintea perioadei stabilite pentru sesiunea de mărire. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială;
 • Dreptul de a-și vedea lucrarea de examen după acordarea notei finale în prezenţa cadrului didactic și de a solicita informaţii cu privire la punctajul acordat;
 • Dreptul de a fi reexaminat de către un alt cadru didactic în cazul în care studentul solicită acest lucru, doar după două (2) prezentări nepromovate. Cererea va fi adresată Consiliului facultății.

 

 

 

 • Obligația de a prezenta carnetul de student, însoțit de cartea de identitate, la începutul fiecărui examen sau proba de verificare;
 • Obligația de a respecta prevederilor privind frecvenţa minimă obligatorie stabilită în fișa disciplinei. În caz contrar, studentul este sancţionat cu refuzul primirii la examen și cu obligaţia de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină;
 • Obligația de a nu încerca să promoveze probele de evaluare (examene, verificări, proiecte, teste etc.) prin fraudă. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat de către Rector, la propunere Consiliului facultăţii, în urma sesizării titularului de disciplină;
 • Obligația de a preda proiectul (în cazul în care acesta este stabilit pentru o disciplină anume) constituie o condiţie de prezentare la examene la disciplina respective. Nota obţinută la proiect se va include în nota de examen, cu o pondere precizată în prealabil în fişa disciplinei;
 • În cazul susţinerii examenului sub formă orală, evaluarea se va desfășura în prezenţa a minimum doi alţi studenţi.

 

Perioadele de desfășurare a sesiunilor de examene pentru semestrul 1 al anului universitar 2016-2017:

 

 • Sesiunea A-I: 21 ianuarie – 12 februarie 2017;
 • Vacanță: 13-19 februarie 2017;
 • Sesiunea A-II (restanțe – gratuite pentru examenele din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 20-26 februarie 2016;
 • Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru) pentru studenții din ani neterminali: 4-17 septembrie 2017.
 • Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru) pentru studenții din ani terminali: 3 – 9 iulie 2017.
 • Sesiunea D (doar pentru studenții din ani terminali, cu taxă de 150 lei/examen): 4-10 septembrie 2017.

 

Vă dorim baftă în sesiune!