Drepturile și obligațiile studentului în sesiunea de examene

Drepturile și obligațiile studentului în sesiunea de examene

 

Dragi colegi,
Considerăm necesar ca în sesiunea de examene, fiecare dintre noi să fie informat corect și complet. Astfel, mai jos regăsiți drepturile și obligațiile studentului în sesiune, aflate de asemenea în Codul drepturilor și în Regulamentul de activitate profesională a studenților UVT, acesta putând fi consultat AICI.

 • Dreptul de a se prezenta la examene de cel mult trei ori în regim gratuit. Studentul care nu se prezintă la examenele planificate într-o sesiune se trece „absent”, acesta consumându-și astfel șansa de a se mai prezenta la examen la aceeași disciplină în sesiunea respectivă;
 • Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, și dreptul de a cunoaște baremul după care a fost evaluat;
 • Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de disciplină, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
 • Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise prin depunerea unei contestaţii scrise la secretariat în termen de 1 zi după afişarea notelor pe platforma studentweb, conform regulamentelor interne ale UVT;
 • Dreptul de a-și mări nota la maxim două discipline pe semestru, patru pe an, indiferent dacă studentul este integralist sau nu în momentul respectiv. Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunile II și III aferente fiecărui semestru, în regim gratuit, pe baza unor cereri adresate decanului facultății și depuse de studenţi la secretariatul acesteia, cereri înregistrate cu cel puțin două zile înaintea perioadei stabilite pentru sesiunea de mărire. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială;
 • Dreptul de a-și vedea lucrarea de examen după acordarea notei finale în prezenţa cadrului didactic și de a solicita informaţii cu privire la punctajul acordat;
 • Dreptul de a fi reexaminat de către un alt cadru didactic în cazul în care studentul solicită acest lucru, doar după două prezentări nepromovate. Cererea va fi adresată Consiliului facultății;
 • Dreptul de a promova anul universitar prin obţinerea a minim 30 de credite la disciplinele obligatorii din totalul de 60 de credite alocate unui an de studiu.

   

 

 • Obligația de a prezenta carnetul de student, însoțit de cartea de identitate, la începutul fiecărui examen sau probă de verificare;
 • Obligația de a respecta prevederile privind frecvenţa minimă obligatorie stabilită în fișa disciplinei. În caz contrar, studentul este sancţionat cu refuzul primirii la examen și cu obligaţia de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină;
 • Obligația de a nu încerca să promoveze probele de evaluare (examene, verificări, proiecte, teste etc.) prin fraudă. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului facultăţii, în urma sesizării titularului de disciplină;
 • Obligația de a preda proiectul (în cazul în care acesta este stabilit pentru o disciplină anume), acesta constituind o condiţie de prezentare la examenul disciplinei respective. Nota obţinută la proiect se va include în nota de examen, cu o pondere precizată în prealabil în fişa disciplinei;
 • În cazul susţinerii examenului sub formă orală, evaluarea se va desfășura în prezenţa a minimum doi alţi studenţi;
 • Obligaţia de a avea, în anul terminal, toate examenele promovate pentru a putea intra în examenul de licenţă/ disertaţie.

 

 

Perioadele de desfășurare a sesiunilor de examene pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017:

 

Licenţă, master şi doctorat, cu excepţia anilor terminali:

 • Sesiunea B-I: 10 iunie – 2 iulie 2017;
 • Vacanță: 3-9 iulie 2017;
 • Sesiunea B-II (restanțe – gratuite pentru examenele din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 10-16 iulie 2017;
 • Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 4-17 septembrie 2017.

 

Licenţă, master şi doctorat, anul terminal (10 săptămâni):

 • Sesiunea B-I: 13 mai – 4 iunie 2017;
 • Sesiunea B-II (restanțe – gratuite pentru examenele din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 5-11 iunie 2017;
 • Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar şi contracost pentru examenele din anii anteriori și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 12 iunie – 2 iulie 2017;
 • Examene de licenţă şi disertaţie (iulie): 3-21 iulie 2017;
 • Sesiunea D (doar pentru studenții din ani terminali, cu taxă de 150 lei/examen): 4-10 septembrie 2017;
 • Examene de licenţă şi disertaţie (septembrie): 11-13 septembrie 2017.

 

Licenţă, master şi doctorat, anul terminal (12 săptămâni):

 • Sesiunea B-I: 27 mai – 18 iunie 2017;
 • Sesiunea B-II (restanțe – gratuite pentru examenele din acest an universitar și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 19-25 iunie 2017;
 • Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar şi contracost pentru examenele din anii anteriori și măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 3-9 iulie 2017;
 • Examene de licenţă şi disertaţie (iulie): 10-21 iulie 2017;
 • Sesiunea D (doar pentru studenții din ani terminali, cu taxă de 150 lei/examen): 4-10 septembrie 2017;
 • Examene de licenţă şi disertaţie (septembrie): 11-13 septembrie 2017.

 

 

Vă dorim multă baftă în sesiune!