Depunere dosare burse

 

Perioada de depunere a dosarelor pentru bursa socială, bursa Start UVT, bursa de performanță și cea de excelență este 16-27 octombrie. În acest interval, fiecare student va depune dosarul, în funcție de bursa pentru care optează, la secretariatul facultății, respectiv Infocentru, în cazul studenților FEAA.

 

Calendarul complet:

Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse: 16-27 octombrie;

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de acordare a burselor: 30 octombrie-1 noiembrie;

Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri: 2 noiembrie;

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate: 3-6 noiembrie;

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor: 7 noiembrie;

Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat: 8 noiembrie;

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat: 9 noiembrie;

Afișarea listelor finale cu studenții bursieri. Transmiterea centralizatorului final la Prorectorat;Transmiterea statutului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar: 10 noiembrie.

 

Ne pare rău să anunțăm, dar pentru evitarea dublei finanțări, studenții din toate ciclurile de învățământ din Republica Moldova și din Ucraina, studenții de origine etnică română din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în Universitatea de Vest din Timișoara și care beneficiază de o bursă în cuantumul și condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2008 nu pot fi beneficiari și ai categoriilor de burse prevăzute la art. 2 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 și la art. 2 din Regulament.

I. Burse sociale

Beneficiarii burselor sociale și criteriile generale sunt:

Art. 15 (Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara).

(1) Sunt eligibili pentru a obține o bursă socială:

a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 

(2) Bursa socială se acordă și pe perioada vacanțelor pentru studenții prevăzuți la alin. (1) lit. a), b) și c)

 

(3) Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.

 

(4) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate.

 

(5) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie în limita fondului repartizat pentru această categorie.

 

Pentru dosarele de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018, valoarea salariului de bază minim net pe economie este de 1065 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie, iulie, august.

 

Conform art.  17 din REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Comisia  de  acordare  a  burselor  poate solicita  studentului  să  prezinte  raportul  de  anchetă  socială,  realizat  cu  respectarea prevederilor  legale,  din  care  să  reiasă  situația  exactă  a  familiei  acestuia.  Ancheta  socială  este obligatorie  în  cazul  în  care  părinții  studentului  lucrează sau  domiciliază  în  străinătate.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la lista de documente, puteți consulta REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) (Capitolul II.2. BURSE SOCIALE și Anexa Nr. 2) anexat mai jos.

II. Burse de Performanță

Art. 14 Bursa de performanță

(1) Bursa de performanță se acordă pentru a recompensa activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive de excepție ale studenților.

(2) Pot beneficia de bursă de performanță studenții care se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:

a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;

b) au obținut performanțe științifice / artistice / sportive, inovație și brevete;

c) au obținut o medie de minim 9,50 la ciclurile de studii universitare din domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului respectiv 9,80 la ciclurile de studii universitare din celelalte domenii.

(3) Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță.

(4) Bursa de performanță se acordă prin concurs, pe baza criteriilor stabilite prin metodologia de acordare a burselor a fiecărei facultăți, cu respectarea prevederilor alin. (2).

 

III. Bursa Start UVT

Art. 27 Bursa Start UVT

(1) La începutul fiecărui an universitar, bursele Start UVT se acordă din venituri proprii extrabugetare studenților din anul I care au fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului. (2) Bursele Start UVT se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv pe perioada vacanțelor.

(3) Condiția păstrării bursei Start UVT pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I; în caz contrar, studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.

(4) Studenții care au obținut bursa Start UVT nu pot beneficia și de un alt tip de bursă, cu excepția bursei sociale.

IV. Burse Excelență

Art. 26 Burse de excelență

(1) Anual, UVT acordă 14 burse de excelență, prin concurs, după cum urmează:

a) Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate – care se determină ca 1,4 x bursa de performanță;

b) Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională – care se determină ca 1,3 x bursa de performanță;

c) Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice – care se determină ca 1,2 x bursa de performanță cea mai mare;

d) 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT – care se determină ca 1,1 x bursa de performanță;

(2) Dosarele pentru aceste categorii de burse sunt evaluate de o comisie numită printr-o Decizie a Rectorului UVT formată din: – 2 prorectori și reprezentantul OSUT în Consiliul de Administrație. Dacă există mai multe solicitări pentru aceeași bursă, criteriile de departajare vor fi: performanțele din activitatea universitară / performanțele din activitatea extracurriculară sau gradul de implicare în acțiuni de interes pentru facultate, universitate și organizații studențești.

(3) Condițiile de acordare a bursei sunt ca studenții care doresc să aplice pentru aceste burse, să fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 9,00.

(4) Studenții care au primit un tip de bursă de excelență nu mai pot beneficia de un alt tip de bursă, cu excepția bursei sociale și bursei de stagii de studiu.

(5) Documente necesare pentru cele patru tipuri de burse sunt:

  1. Bursa „Sever Bocu” pentru întreaga activitate se acordă studenților din anul III licență respectiv anul II masterat. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, documente care să ateste activitatea științifică, profesională, artistică sau culturală pe întreaga perioadă a activității în UVT.
  2. Bursa „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, documente care să ateste activitatea științifică (diplome, articole de cercetare, recenzii publicate) pe ultimul an de activitate în UVT;
  3. Bursa „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, adeverință din partea organizației care să ateste implicarea și rolul studentului în proiect/proiecte sociale și organizatorice, diplome din cadrul acestor proiecte obținute în ultimul an de activitate în UVT;
  4. Bursa de excelență a facultății. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, documente care să ateste activitatea profesională și științifică din ultimul an de activitate în UVT.

(6) Bursele de excelență câștigate prin concurs se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv pe perioada vacanțelor. Studenții din ultimul an de studiu beneficiază de bursa de excelență până la data susținerii examenului de licență, respectiv disertație, din prima sesiune.

(7) Condiția păstrării bursei de excelență pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I. În caz contrar, studentul nu mai beneficiază de bursă și aceasta se redistribuie următorului student de pe lista rezultată în urma concursului pentru acordarea acestor tipuri de burse.

REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)